Przegl±danie strony oznacza zgodê na wykorzystywanie plików cookies. Nasza strona pos³uguje siê tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te s± zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczaj± danych statystycznych o aktywno¶ci Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb. Klient w ka¿dej chwili mo¿e wy³±czyæ w swojej przegl±darce internetowej opcjê przyjmowania cookies, choæ musi mieæ ¶wiadomoœæ, ¿e w niektórych przypadkach od³±czenie tych plików mo¿e wp³yn±æ na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszej strony.
O¶rodek Szkolenia Kierowców RESORT
Witamy na stronie O¶rodka Szkolenia Kierowców RESORT prowadzonego przez Mariusza Naguszewskiego i Wies³awa Karwata.
 
867-788-7109
Sala wyk³adowa
Pojazdy do szkolenia
Oferta
(715) 774-9355
320-976-8467
Samochód Toyota Yaris II
Cennik
503-621-3869
Wa¿ne strony
(604) 756-2178


fotka

NOWA TOYOTA YARIS JU¯ U NAS !!!

Rozmiar: 23970 bajtów

Przyjdziesz z koleg± lub kole¿ank± dostaniecie 50 z³ zni¿ki za kurs.

Zatrudnimy instruktorów kat -"B". Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie!!! Szczegó³y - kontakt telefoniczny.

Znów jeste¶my BEZKONKURENCYJNI. W 2018 roku osi±gneliœmy najwy¿sz± zdawalno¶æ ze wszystkich szkó³ nauki jazdy w mie¶cie SKIERNIEWICE: -Teoria 59,34%, -Praktyka 62,50%

Zapraszamy na kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie kat B. Pocz±tek kursu 07.03.2019 godz.17.00 !!!

Rozmiar: 23970 bajtów

O¶rodek Szkolenia Kierowców „RESORT” zaprasza na kurs prawa jazdy kat B. Wieloletnie do¶wiadczenie instruktorów oraz du¿a wiedza gwarantuje najwy¿szy poziom szkolenia oraz bardzo wysok± zdawalno¶æ. Jazdy odbywaj± siê nowymi samochodami Hyundai I20 i Toyota Yaris z klimatyzacj±. Dostosowujemy godziny jazd do mo¿liwo¶ci czasowych naszych kursantów. Atutem O¶rodka Szkolenia Kierowców RESORT jest indywidualne podej¶cie do ka¿dego kursanta, mo¿liwo¶æ zrobienia kursu w bardzo krótkim czasie oraz p³atno¶æ w ratach. Materia³y dydaktyczne w cenie kursu!!!. Terminy zajêæ teoretycznych ustalane s± na pierwszym spotkaniu. Najczê¶ciej s± to spotkania codziennie co skutkuje skróceniem casu trwania kursu. Oferujemy skuteczne jazdy uzupe³niaj±ce. UWAGA - przed rozpoczêciem kursu nale¿y udaæ siê do miejscowego wydzia³u komunikacji w celu utworzenia profilu kursanta. Dokumenty potrzebne do utworzenia profilu to zaœwiadczenie lekarskie, pisemna zgoda rodziców je¿eli nie ma ukoñczonych 18 lat oraz zdjêcie do prawa jazdy.!!!
Pocz±tek kursu 07.03.2019 godz. 17.00 w Sali O¶rodka w Skierniewicach na ul. Batorego 24/7 - I piêtro. Zapisy oraz bli¿sze informacje pod numerami telefonów 600 808 926 lub 600 850 551

Webmaster: ..::M@rio::..