AKTUALNOŒCI
 

Wolny dzieñ 12 XI
11.11.2018

Informujemy, ¿e w poniedzia³ek 12 XI zajêcia nauki p³ywania nie odbywaj¹ siê.

 

Otwarcie basenu
08.10.2018

Informujemy, ¿e basen szkolny zosta³ otwarty. Zajêcia nauki p³ywania odbywaj¹ siê zgodnie z planem.

 

Zamkniêcie basenu
03.10.2018

Informujemy, ¿e z przyczyn technicznych basen szkolny jest zamkniêty do odwo³ania. Zajêcia nauki p³ywania nie odbywaj¹ siê.

 

Zmiana cennika
09.09.2018

W zwi¹zku ze zrównaniem wszystkich podmiotów wynajmuj¹cych obiekty na terenie szkó³ podlegaj¹cych Miastu Lublin, tracimy mo¿liwoœæ wynajmu p³ywalni na prowadzenie zajêæ nauki i doskonalenia p³ywania na dotychczasowych warunkach. Wi¹¿e siê to niestety z podniesieniem ceny za udzia³ w naszych zajêciach z 15/13 z³ do 20/17,5 z³ za godz. lekcyjn¹.
Op³ata „startowa” za IX i X nie ulega zmianie, wyrównanie nast¹pi w XI i XII.
Za nag³¹ zmianê przepraszamy. Je¿eli ktoœ nie akceptuje nowej ceny (ceny w Lublinie to 20-23 z³) i chce zrezygnowaæ, a ju¿ wp³aci³ zaliczkê na konto, dokonamy zwrotu.

 

Zapisy na rok szkolny 2018/2019
30.08.2018

Zapisy na zajêcia z p³ywania odbêd¹ siê w dniach 10-11-12 IX (poniedzia³ek/wtorek/œroda) w godzinach 16:30 – 18:30 w segmencie sportowym SP 51 przy wejœciu na basen.

Przy zapisie uiszczamy op³atê w wysokoœci 100 z³ (jest to op³ata za ca³y IX i X) oraz pobieramy i wype³niamy na miejscu deklaracjê cz³onkowsk¹. Dotyczy to równie¿ osób, które dokona³y zapisu
telefonicznie.
Grafik znajduje siê na stronie klubu w zak³adce plan zajêæ. W przypadku braku chêtnych lub wiêkszej iloœci dzieci do danej grupy w grafiku mog¹ zostaæ wprowadzone zmiany.
Przed zapisem prosimy o dok³adne zapoznanie siê z grafikiem i przemyœlany wybór terminu, zwrotów nie rozpatrujemy.
Telefonicznie mo¿na dokonaæ rezerwacji od 3 IX po zapoznaniu siê z planem lekcji dzieci. Dopiero po op³aceniu sk³adki i wype³nieniu deklaracji wpisujemy dziecko do grupy, tak by nie blokowaæ miejsca
innym chêtnym w przypadku rezygnacji.

Piotr Matuszkiewicz – 665 061 764
Piotr Kubiæ – 887 153 082
Pawe³ Stec – 513 023 944
Maciej Kozikowski - 664 984 433

Zajêcia rozpoczynaj¹ siê od 13 IX (czwartek)

 

Zajêcia dla doros³ych
30.08.2018

Poniedzia³ek 18.35, wtorek 19.20, œroda 18.35
Zajêcia grup doros³ych rozpoczynaj¹ siê od 10 IX

Piotr Matuszkiewicz tel. 665 061 764

 

Zakoñczenie zajêæ
06.06.2018

Informujemy, ¿e ostatnie zajêcia UKS 51 z p³ywania w bie¿¹cym roku szkolnym odbêd¹ siê 9 VI (sobota). ¯yczymy wszystkim udanych wakacji :)

Osoby chêtne na kontynuacjê zajêæ w przysz³ym roku bêd¹ mog³y zapisaæ siê u instruktora pod koniec sierpnia/pocz¹tek wrzeœnia (szczegó³y zamieszczone bêd¹ na stronie www.uks51.pl).

 

Spotkanie z Konradem Czerniakiem
06.06.2018

W dniu 29.05 w naszej szkole mia³o miejsce spotkanie Konrada Czerniaka (olimpijczyk, medalista mistrzostw œwiata, Europy i Polski) z uczniami klas profilowanych i zawodnikami sekcji p³ywania UKS 51. By³a rozmowa, autografy, zdjêcia oraz wspólny trening poprowadzony przez Konrada.
Zdjêcia ze spotkania dostêpne s¹ tutaj: 581-258-9252

 

Mistrzostwa Lublina Klas Profilowanych
24.05.2018

Dnia 16.05.2018 r. w Lublinie mia³y miejsce Mistrzostwa Lublina Klas Profilowanych.
Zdjêcia i wyniki zawodów dostêpne s¹ tutaj: zdjêcia...2504892481

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka - runda II
06.05.2018

Dnia 28 IV odby³a siê II runda 42 edycji zawodów o Laur Lubelskiego Kozio³ka. Udane starty zanotowa³o wielu naszych m³odszych zawodników 6-krotnie zajmuj¹c miejsce na podium. Wielu ustanowi³o nowe „¿yciówki” ocieraj¹c siê o podium. Wyniki zawodów znajduj¹ siê na stronie megatiming.pl.

Zdjêcia z II rundy zawodów z cyklu o "Laur Lubelskiego Kozio³ka" 2018 dostêpne s¹ 3177979851

 

"D³ugi weekend"
26.04.2018

Informujemy, ¿e w okresie 30.04-03.05 (poniedzia³ek-czwartek) zajêæ z p³ywania nie bêdzie.
W sobotê 05.05 zajêcia odbywaj¹ siê normalnie.

 

Zajêcia otwarte
17.04.2018

UKS 51 zaprasza rodziców na otwarte zajêcia nauki p³ywania w dniach 23-28.04.2018 (poniedzia³ek - sobota).
Informujemy, ¿e aby wejœæ na trybunê basenow¹ nale¿y posiadaæ klapki lub ochraniacze na buty.

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka - runda I
28.02.2018

W sobotê 24 II na obiekcie Aqua Lublin odby³y siê zawody 42 edycji cyklu Laur Lubelskiego Kozio³ka. Bardzo udanie startowali nasi m³odsi i starsi zawodnicy zdobywaj¹c nagradzane medalami i dyplomami miejsca. Wyniki zawodów znajduj¹ siê na stronie megatiming.pl.

Zdjêcia z I rundy zawodów z cyklu o "Laur Lubelskiego Kozio³ka" 2018 dostêpne s¹ tutaj...

 

Ferie zimowe
24.01.2018

Informujemy, ¿e w okresie ferii 29.01 - 09.02.2018 zajêæ z p³ywania nie bêdzie.
Uwaga - zajêcia w soboty 27.01 i 10.02 odbywaj¹ siê normalnie.

 

Przerwa œwi¹teczna
14.12.2017

Informujemy, ¿e ostatnie zajêcia z p³ywania odbêd¹ siê w czwartek 21.12.2017 r.
Po przerwie œwi¹teczno - noworocznej zapraszamy od 2.1.2018 r. (wtorek).

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka - runda V
02.11.2017

28 X odby³a siê ostatnia runda zawodów 41 edycji o Laur Lubelskiego Kozio³ka. Po piêciu rundach w klasyfikacji generalnej triumfowa³a Ma³gosia Hapak w kategorii dziewcz¹t 8 – letnich. Krzysio Pawlak otar³ siê o podium zajmuj¹c IV miejsce w generalce ch³opców 8 – letnich. Podczas ostatniej rundy kilkoro naszych zawodników stanê³o na podium: Filip Suchanski (1miejsce), Ma³gosia Hapak (2), Gabrysia Ciurska (2), Hania Skowronek (2).

Zdjêcia z V rundy zawodów z cyklu o "Laur Lubelskiego Kozio³ka" dostêpne s¹ tutaj...

 

Dzieñ wolny od zajêæ z p³ywania
26.10.2017

Informujemy, ¿e w dniu 2 XI (czwartek – Dzieñ Zaduszny) zajêcia z p³ywania nie odbywaj¹ siê.

 

Wolne miejsca w grupach nauki i doskonalenia p³ywania UKS 51
20.10.2017

Pawe³ Stec
Wtorek godz. 17.05 (klasy 3-4) – nowa grupa
Wtorek godz. 17.50 (6-7 latki, kontynuacja) - 2 wolne miejsca
Czwartek godz. 18.35 (6-7 latki, kontynuacja) - 1 wolne miejsce
Sobota godz. 11.45 (8-9 latki) - 2 wolne miejsca

Kamil Sawicki

Sobota godzina 10:15 (grupa pocz¹tkuj¹ca 6-7 lat) - 3 wolne miejsca

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka - runda IV
26.09.2017

Zdjêcia z IV rundy zawodów z cyklu o "Laur Lubelskiego Kozio³ka" dostêpne s¹ tutaj...

 

Rozpoczêcie zajêæ z p³ywania
13.09.2017

Informujemy, ¿e zajêcia z p³ywania UKS 51 rozpoczn¹ siê od 18.09 (poniedzia³ek).
Pierwsze zajêcia maj¹ charakter otwarty - na basen mo¿na wejœæ wy³¹cznie w klapkach.

 

Zapisy na rok szkolny 2017/2018
31.08.2017

Zapisy na zajêcia z p³ywania odbêd¹ siê w dniach 11,12,13 IX (poniedzia³ek, wtorek, œroda) w godzinach 17:00 – 19:00 w segmencie sportowym SP 51 przy wejœciu na basen.

Przy zapisie uiszczamy op³atê w wysokoœci 100 z³ (jest to op³ata za ca³y wrzesieñ i paŸdziernik) oraz pobieramy i wype³niamy na miejscu deklaracjê cz³onkowsk¹. Dotyczy to równie¿ osób, które dokona³y zapisu telefonicznie.

Grafik znajduje siê na stronie klubu w zak³adce plan zajêæ. W przypadku braku chêtnych lub wiêkszej iloœci dzieci do danej grupy w grafiku mog¹ zostaæ wprowadzone zmiany.

Przed zapisem prosimy o dok³adne zapoznanie siê z grafikiem i przemyœlany wybór terminu, rezygnacji nie rozpatrujemy.

Telefonicznie mo¿na dokonaæ rezerwacji od 4 IX, po zapoznaniu siê z planem lekcji dzieci. Dopiero po op³aceniu sk³adki i wype³nieniu deklaracji dziecko zostanie wpisane na listê grupy, tak by nie blokowaæ miejsca innym chêtnym w przypadku rezygnacji.

Piotr Matuszkiewicz – 665 061 764
Piotr Kubiæ – 887 153 082
Pawe³ Stec – 513 023 944
Damian Frankowski – 669 790 829
Kamil Sawicki – 502 597 421

Zajêcia rozpoczynaj¹ siê od 18 IX (poniedzia³ek).

 

Obóz sportowy Pu³awy 2017 - zdjêcia
31.08.2017

Zdjêcia z wakacyjnego obozu sportowego w Pu³awach dostêpne s¹ tutaj...

 

Wyniki zawodów
18.06.2017

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików 3-4.06.2017
Filip Suchañski - 4 z³ote medale, 100 motylkowy,200 grzbietowy,100 dowolny,100 grzbietowy - zosta³ najlepszym zawodnikiem zawodów.

Mistrzostwa Lublina Klas Profilowanych w P³ywaniu 07.06.2017
klasa 1 Wartacz Wiktoria , Olszak Kapcer - 1 miejsce
Ko³odziejska Laura, Jezierska Amelia - 3 miejsce
klasa 2 Boruta Julia 1 miejsce
klasa 3 Niezgoda Aleksandra 1 miejsce
Lis Ignacy 3 miejsce
klasa 4 Ciurska Gabriela 2 miejsce
¯elazo Zuzanna 3 miejsce
wyniki...   zdjêcia...

 

Sportowa szko³a - zdjêcia
14.06.2017

Zdjêcia ze "sportowej szko³y" (wyjazd klasy 2H nad Jezioro Bia³e) dostêpne s¹ tutaj...

 

Zakoñczenie zajêæ
05.06.2017

Informujemy, ¿e ostatnie zajêcia UKS 51 z p³ywania w bie¿¹cym roku szkolnym odbêd¹ siê 10.06 (sobota).
Grupy wtorkowe odrabiaj¹ zaleg³e zajêcia we wtorek 13.06.

 

Osoby chêtne na kontynuacjê zajêæ w przysz³ym roku szkolnym bêd¹ mog³y zapisaæ siê u instruktora pod koniec sierpnia/pocz¹tek wrzeœnia (szczegó³y bêd¹ zamieszczone na stronie 313-638-2600).

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka
30.05.2017

Dnia 27.05.2017 r. odby³a siê III runda zawodów z cyklu "Laur Lubelskiego Kozio³ka". Zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj..., wyniki na stronie megatiming.pl.

 

Zajêcia otwarte
10.05.2017

W dniach 15 - 20 V (poniedzia³ek - sobota) zapraszamy rodziców na otwarte zajêcia nauki p³ywania. Na trybunê widokow¹ mo¿na wejœæ wy³¹cznie w klapkach lub ochraniaczach.

 

4Mobility Grand Prix w Aquathlonie Poœcigowym
06.05.2017

W niedzielê 30.04.2017 r. w Rumi zosta³ rozegrany fina³ ogólnopolskiego cyklu 4Mobility Grand Prix w Aquathlonie Poœcigowym. Nasz Klub reprezentowa³o 7 zawodników w ró¿nych kategoriach wiekowych, którzy zdobyli 5 medali:

Polski Mateusz – 1 miejsce kat. M12
Buga³a Martyna – 2 miejsce kat. K14
Hapak Magdalena - 2 miejsce kat. K10
Suchañski Filip - 3 miejsce kat. M12
Zych Natalia - 3 miejsce kat. K16
Wa³ach Emilia - 5 miejsce kat. K12
Niezgoda Aleksandra - 7 miejsce kat. K10


Wyniki oraz zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj: zdjêcia  /bit.ly/2pE8hMI  www.triathlon.pl

 

Sparing p³ywacki
27.03.2017

W œrodê 22 III 2017 r. odby³ siê sparing p³ywacki I i II klas profilowanych. Organizatorem zawodów by³ UKS „Skarpa” Lublin. W sparingu udzia³ wziê³y szko³y podstawowe nr 22, 28 i 51. Nasze zawodniczki i zawodnicy w ka¿dej kategorii wiekowej stawali na podium, w tym na najwy¿szym stopniu.
Zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj - zdjêcia...

 

Udany wystêp zawodników UKS 51 w Grand Prix Polski w Aquathlonie w Poznaniu
16.03.2017

W minion¹ niedzielê 12.03.2017 w Poznaniu wystartowa³ 4Mobility Grand Prix w Aquathlonie Poœcigowym. Uczestnicy w wieku od 8 do 18 lat najpierw wystartowali w p³ywaniu, a nastêpnie zmierzyli siê w bieganiu, na dystansach odpowiednich dla danej kategorii. UKS 51 reprezentowa³o 6 zawodników:
Kategoria K10: Hapak Magdalena – 2 miejsce, Niezgoda Aleksandra – 9 miejsce
Kategoria K12/M12: Wa³ach Emilia – 1 miejsce, Polski Mateusz – 2 miejsce
Kategoria K14 (m³odziczki): Buga³a Martyna -1 miejsce
Kategoria K16 (junior m³odszy): Zych Natalia – 2 miejsce

Dodatkowe informacje, zdjêcia i filmy na temat aquathlonów na stronie
/triathlon.pl/aquathlon-grand-prix
/www.facebook.com/GPaquathlon

Zdjêcia z zawodów:  zdjêcia
Wyniki:
dzieci 1   dzieci 2   m³odzicy   juniorzy m³odsi

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka 2017 - I runda
27.02.2017

Dnia 25 II 2017 r. na obiektach Aqua Lublin odby³a siê I runda 41 edycji zawodów o Laur Lubelskiego Kozio³ka. Nasze zawodniczki i zawodnicy zdobyli wiele dyplomów, a Ma³gosia Hapak komplet z³otych medali.
Zdjêcia...   Wyniki...

 

Memoria³ Henryka Kosakowskiego
15.02.2017

W dniach 11-12 lutego 2017 r. na p³ywalni Aqua Lublin (50m) odby³y siê zawody p³ywackie – Memoria³ Henryka Kosakowskiego. Najwiêksze osi¹gniêcia naszego klubu to 2 i 3 miejsce Gabrieli Ciurskiej, rocznik 2006 (200 i 100 metrów stylem grzbietowym) oraz 1,2 i 3 miejsce Filipa Suchañskiego, rocznik 2005 (200 m motylkowym, 200 m grzbietowym, 100 m motylkowym). Gratulujemy!
Wyniki...

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka
15.12.2016

10 XII na obiekcie Aqua Lublin odby³a siê VI runda zawodów z cyklu "Laur Lubelskiego Kozio³ka." Zawodnik naszego klubu Filip Suchañski zwyciê¿y³ w klasyfikacji generalnej w kategorii 11-latków.

 

Drzwi otwarte
23.11.2016

W dniach 28 XI - 3 XII zapraszamy na zajêcia otwarte. Na trybunê widokow¹ mo¿na wejœæ wy³¹cznie w klapkach lub ochraniaczach.

 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10-11 lat
16.11.2016

Na p³ywalni H2O w Lublinie w dniu 12.11.2016 r. odby³y siê Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10-11 lat. Zawodnicy UKS 51 w sk³adzie: Filip Suchañski, Oliwia Rojek, Dominika Gluza, Wiktoria Golec, Hapak Magdalena, Gabriela Ciurska, Zuzanna ¯elazo, Skowronek Hanna, Mateusz Marnik, Igor Kowalski, Hubert Pylak uzyskiwali bardzo dobre wyniki. Wszyscy poprawiali rekordy ¿yciowe zdobywaj¹c ³¹cznie 7 medali, co w klasyfikacji medalowej da³o 4 miejsce na 14 zg³oszonych klubów.
Magdalena Hapak znalaz³a siê wœród najlepszych zawodniczek 10 letnich, zajê³a 2 miejsce zdobywaj¹c 2 srebrne medale (50m klasyk i 100m zmienny), Oliwia Rojek uplasowa³a siê na 5 pozycji.
Filip Suchañski wywalczy³ 2 z³ote medale (100m grzbiet i 50m motyl) klasyfikuj¹c siê na 2 pozycji wœród najlepszych zawodników 11 letnich.
Hanna Skowronek zdoby³a 2 srebrne medale (50m grzbiet i 50m motyl).
Zuzanna ¯elazo wywalczy³a br¹zowy medal (50m dowolny).

Wyniki zawodów...     Zdjêcia...

 

Zdjêcia z obozu sportowego "Rzucewo 2016"
10.07.2016

Zdjêcia z obozu rekreacyjno-sportowego "Rzucewo 2016" dostêpne s¹ tutaj –  (870) 570-5968

 

Dru¿ynowe Mistrzostwa AQUA Szkó³ Podstawowych
23.06.2016

Wyniki i zdjêcia Dru¿ynowych Mistrzostw AQUA Szkó³ Podstawowych w P³ywaniu dostêpne s¹ tutaj –  wyniki...   punktacja dru¿ynowa...   zdjêcia...

 

Zdjêcia z obozu
20.06.2016

Zdjêcia z obozu klasy 1h (klasa profilowana p³ywacka) dostêpne s¹ tutaj –  (402) 289-1114

 

Lato w mieœcie - nauka p³ywania
16.06.2016

W ramach realizowanego przez Gminê Lublin programu powszechnej nauki p³ywania pod nazw¹ "Umiem p³ywaæ" - projektu wspó³finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszamy dzieci z obecnych klas I-III na zajêcia realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „51” w Lublinie.

Zajêcia bêd¹ realizowane:

  1. w terminie 27.06.2016 r. - 08.07.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (I i II grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (III i IV grupa) w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. £abêdziej 4 w Lublinie,

  2. w terminie 11-22.07.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (V i VI grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (VII i VIII grupa) w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. £abêdziej 4 w Lublinie,

  3. w terminie 1-12.08.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (IX i X grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (XI i XII grupa) w Strefie H2O przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie,

  4. w terminie 15-26.08.2016 r. w godzinach 10.15 – 11.45 (XIII i XIV grupa) oraz w godzinach 11.45 – 13.15 (XV i XVI grupa) w Strefie H2O przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Zapisy drog¹ elektroniczn¹ pod adresem: latowmiescie@poczta.fm

Obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ. Osoby zakwalifikowane zostan¹ poinformowane poczt¹ elektroniczn¹. W zg³oszeniu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko, pesel, numer szko³y, do której uczêszcza dziecko oraz obowi¹zkowo wskazaæ turnus i godzinê. Rodzice/opiekunowie prawni s¹ zobowi¹zani tak¿e do z³o¿enia oœwiadczenia - do pobrania tutaj.
 

 

Zakoñczenie zajêæ
05.06.2016

Informujemy, ¿e ostatnie zajêcia UKS 51 z p³ywania w bie¿¹cym roku szkolnym odbêd¹ siê 11.06 (sobota).
Osoby chêtne na kontynuacjê zajêæ w przysz³ym roku bêd¹ mog³y siê zapisaæ u instruktora pod koniec sierpnia (szczegó³y bêd¹ zamieszczone na stronie www.uks51.pl).

 

Dru¿ynowy Wielobój P³ywacki 10-11 lat
01.06.2016

Wyniki i zdjêcia z Dru¿ynowego Wieloboju P³ywackiego 10-11 lat dostêpne s¹ tutaj:

wyniki...  2676538102

 

Dru¿ynowe Mistrzostwa AQUA Szkó³ Podstawowych Miasta Lublin
20.05.2016

Wyniki i zdjêcia Dru¿ynowych Mistrzostw AQUA Szkó³ Podstawowych Miasta Lublin dostêpne s¹ tutaj:

wyniki...  punktacja_dru¿ynowa...   zdjêcia...

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka 2016 - II runda
20.04.2016

W dniu 16.04.2016 r. na obiekcie Aqua Lublin odby³a siê II runda zawodów „O Laur Lubelskiego Kozio³ka”. W zawodach tych UKS "51" reprezentowa³o 62 m³odych p³ywaków. Wyniki zawodów oraz zdjêcia dostêpne s¹ tutaj: wyniki...   zdjêcia...

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka 2015 - VI runda
23.12.2015

W sobotê 12.12.2015 r. na olimpijskiej p³ywalni kompleksu AQUA Lublin odby³y siê zawody ostatniej w tegorocznej edycji rundy "Lauru Lubelskiego Kozio³ka" oraz drugie zawody o "Puchar MTP Lublinianka". Zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj...

 

III Mistrzostwa Klas Profilowanych w p³ywaniu
23.12.2015

W dniu 04.12.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 51 w Lublinie odby³y siê III Mistrzostwa Klas Profilowanych. W zawodach udzia³ wziêli uczniowie klas 2-6 z 4 szkó³ podstawowych: nr 23, 28, 30 i 51. Zawody zosta³y zorganizowane przez UKS 51 przy wspó³pracy z Urzêdem Miasta Lublin, który by³ fundatorem nagród dla zawodników. Zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj...

 

Mistrzostwa województwa
13.12.2015

W zakoñczonych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w kategorii 10-11 lat, UKS 51 reprezentowali: Emilia Wa³ach, Filip Suchañski i Jakub Maszkowski.
Filip zdoby³ "z³oto" na 50 m st. grzbietowym i "srebro" na 50 m st. motylkowym. Zdjêcie...

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka 2015 - V runda (24.10.2015)
26.10.2015

Po raz pierwszy m³odzi p³ywacy wystartowali na nowym obiekcie Aqua Lublin. M³odsze dzieci p³ywa³y na wydzielonej „25-tce”. P³ywacka m³odzie¿ rywalizowa³a na 50–metrowej p³ywalni o puchar MTP Lublinianka. Zdjêcia …

 

Obóz letni UKS 51
18.08.2015

Zdjêcia z obozu letniego sekcji p³ywania i klas profilowanych UKS "51" w Janowie Lubelskim (27.06 - 02.07 2015) zamieszczone s¹ tutaj: zdjêcia...

 

Zakoñczenie zajêæ
02.06.2015

Informujemy, ¿e ostatnie zajêcia UKS 51 z p³ywania w bie¿¹cym roku szkolnym odbêd¹ siê 13.06 (sobota).
Osoby chêtne na kontynuacjê zajêæ w przysz³ym roku (po wakacjach) proszone s¹ o kontakt z instruktorem.

 

Informacja o tworzeniu klasy 1 o profilu p³ywackim
04.05.2015

Szko³a Podstawowa nr 51 w Lublinie oraz Uczniowski Klub Sportowy 51 informuj¹ o tworzeniu klasy 1 o profilu p³ywackim.
Spotkanie informacyjne odbêdzie siê 23.05.2015 r. (sobota) o godz. 16:15 w sto³ówce szkolnej.
Bezpoœrednio po spotkaniu dla zainteresowanych odbêdzie siê test sprawnoœciowy, na który dziecko powinno zabraæ: strój do p³ywania, czepek oraz klapki.

Trenerzy
Damian Frankowski – 669 790 829
Piotr Matuszkiewicz – 665 061 764   7019413506

 

Zajêcia otwarte
29.03.2015

W dniach 13-18.04.2015 r. zapraszamy na zajêcia otwarte. Na trybunê widokow¹ mo¿na wejœæ wy³¹cznie w klapkach lub ochraniaczach na buty.

 

Puchar Konrada Czerniaka
06.01.2015

W dniu 28.12.2014 r. w Pu³awach odby³y siê zawody o Puchar Konrada Czerniaka. Nasz klub reprezentowa³a Zuzanna Skowronek zajmuj¹c 1 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym i 2 miejsce na 50 m stylem motylkowym. Gratulujemy.

 

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
06.01.2015

Na p³ywalni OSiR w Zamoœciu w dniach 13-14.12.2014 r. odby³y siê Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. Zawodnicy UKS 51 zdobywaj¹c 13 medali mog¹ uwa¿aæ te zawody za udane.

Jakub Cieœlik
- 2 x 1 miejsce (100 klasyk, 200 grzbiet), 2x2 miejsce (50 klasyk, 100 zmienny), 2x3 miejsce (200 klasyk, 200 zmienny)
Szot Patrycja – 1 x 1 miejsce (200 grzbiet), 3x2 miejsce (50 grzbiet, 200 motylek, 100 grzbiet)
Skowronek Zuzanna – 1x1 miejsce (100 grzbiet), 2x3 miejsce (200 grzbiet, 50 grzbiet)

 

Zdjêcia z obozu letniego - 2 czêœæ
01.08.2014

Informujemy, ¿e zamieœciliœmy kolejn¹ czêœæ zdjêæ z obozu letniego sekcji sportowej. Zdjêcia dostêpne s¹ tutaj: zdjêcia...

 

Zawody szkolne klas I-III
25.06.2014

Zdjêcia oraz wyniki zawodów p³ywackich klas I-III przeprowadzonych na basenie szkolnym dostêpne s¹ tutaj: zdjêcia2055689816   wyniki...

 

Zawody szkolne
12.06.2014

Zdjêcia z zawodów przeprowadzonych na basenie szkolnym dostêpne s¹ tutaj...

 

Zakoñczenie zajêæ
04.06.2014

Informujemy, ¿e ostatnie zajêcia UKS 51 z p³ywania w bie¿¹cym roku szkolnym odbêd¹ siê 14 czerwca (sobota).
Osoby chêtne na kontynuacjê zajêæ w przysz³ym roku szkolnym proszone s¹ o kontakt z instruktorem.

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka 2014 - II runda
04.04.2014

W sobotê 22.3.2014 r. mia³a miejsce druga runda zawodów z cyklu "O Laur Lubelskiego Kozio³ka". W zak³adce sekcji sportowej dostêpne s¹ wyniki i zdjêcia.

 

Obóz letni sekcji sportowej UKS 51
25.08.2013

Wybrane zdjêcia z obozu letniego sekcji sportowej dostêpne s¹ w (918) 543-1651. Wszystkie zdjêcia dostêpne s¹ u pana Damiana Frankowskiego.

 

G³ówne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
26.06.2013

Zawodnicy UKS 51 zdobyli 17 medali w G³ównych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego. Szczegó³y w zak³adce 9286636898.

 

VI Mistrzostwa SP 51 w P³ywaniu
25.06.2013

Zdjêcia oraz wyniki VI Mistrzostw SP 51 w P³ywaniu dostêpne s¹ tutaj: zdjêcia...   wyniki...

 

Udany wyjazd naszych zawodników
03.04.2013

Szczegó³y w zak³adce 4062149984

 

Stanêliœmy na podium
20.11.2012

W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Województwa Lubelskiego w p³ywaniu dzieci 10 i 11 lat nasz klub uplasowa³ siê na 3 miejscu. Wiêcej w zak³adce sekcji sportowej.

 

Udany start w rywalizacji szkó³ podstawowych
19.11.2012

Dnia 15.11.2012 odby³y siê Igrzyska Szkó³ Podstawowych Miasta Lublin w p³ywaniu. Szczegó³y i zdjêcia w zak³adce 862-976-9586.

 

Rejs ¿eglarski
11.07.2012

W dniach 30 VI - 7 VII odby³ siê zorganizowany przez nasz klub rejs ¿eglarski sekcji sportowej - "Mazury 2012". Uczestnicy przep³ynêli na jachtach jeziora: Ryñskie, Ta³ty i Œniardwy. Zwiedzili wiele ciekawych zak¹tków krainy Wielkich Jezior.
Wybrane zdjêcia z rejsu znajduj¹ siê tutaj...
Wszystkie zdjêcia dostêpne s¹ w zak³adce fotogaleria sekcji sportowej...

 

Udany weekend
31.05.2012

W dniach 26-27.05.2012 r. w Pu³awach odby³ siê Dru¿ynowy Wielobój P³ywacki. Zawodnicy UKS 51 po zaciêtej walce wywalczyli 11 medali w konkurencjach indywidualnych oraz 8 w sztafetach. Wœród dzieci 10 letnich najlepiej zaprezentowa³ siê Krzysztof Woœko, zajmuj¹c w klasyfikacji generalnej 3 miejsce, wœród dzieci 11 letnich Natalia Zych zajmuj¹c 1 miejsce.
Gratulujemy

Zdjêcia i filmy z zawodów dostêpne s¹ tutaj:

(603) 396-2681

 

II Runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i M³odzików
12.05.2012

W sobotê 28.04.2012 r. w Bi³goraju odby³a siê II runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i M³odzików. Zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj:

zdjêcia...

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka - I runda
17.04.2012

W sobotê 14.04.2012r. na p³ywalni MOSiR w Lublinie odby³a siê I runda zawodów cyklu o "Laur Lubelskiego Kozio³ka". Zawodnicy naszego klubu zajêli kilka medalowych i punktowanych pozycji. Wyniki oraz zdjêcia dostêpne s¹ tutaj: wyniki...    zdjêcia...

 

I Runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i M³odzików
31.03.2012

W dniu 31.03.2012 r. odby³a siê I runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i M³odzików. Zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj:

zdjêcia...

 

Miêdzywojewódzkie Dru¿ynowe Mistrzostwa M³odzików 12-13 lat - I runda
25.03.2012

W dniach 24-25.03.2012 r. w Kraœniku odby³a siê I Runda Miêdzywojewódzkich Dru¿ynowych Mistrzostw M³odzików w kategorii wiekowej 12-13 lat. Fotorelacja z tych zawodów dostêpna jest tutaj:

254-264-9129

 

Puchar Roztocza
05.03.2012

W dniach 25-26.02.2012 w Zamoœciu odby³y siê miêdzynarodowe zawody p³ywackie o Puchar Roztocza. Zawodnicy UKS 51 wielokrotnie stawali na podium poprawiaj¹c rekordy ¿yciowe.

zdjêcia...

 

LLK - fina³owa V runda
13.12.2011

W niedzielê 11 grudnia 2011r. na p³ywalni MOSiR w Lublinie odby³a siê ostatnia runda zawodów o Laur Lubelskiego Kozio³ka. Zawodnicy UKS 51 zakoñczyli tym startem tegoroczne zmagania. W klasyfikacji generalnej ca³ego cyklu nasi zawodnicy zajêli wysokie pozycje:
 
.: 9 lat -  Krzysztof Woœko I miejsce
.: 10 lat - Skowronek Zuzanna II miejsce
.: 11 lat - Stanis³aw Woœko III miejsce
.: 12 lat - Jakub Cieœlik II miejsce


GRATULUJEMY

zdjêcia...   wyniki V rundy...   klasyfikacja koñcowa...

 

II miejsca naszej szko³y w p³ywaniu
01.12.2011

Dnia 23.11.2011r. odby³y siê Igrzyska M³odzie¿y Szkó³ Podstawowych Miasta Lublin w p³ywaniu. Reprezentacje SP 51 ch³opców i dziewcz¹t zajê³y II miejsca awansuj¹c do fina³ów wojewódzkich. Wiêkszoœæ reprezentacji szko³y stanowili zawodnicy UKS 51. Gratulujemy!
zdjêcia...  

 

VI Runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i M³odzie¿y
01.12.2011

W sobotê 26.11.2011r. w Zamoœciu odby³a siê ostatnia VI runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i M³odzie¿y 11-12 lat. By³a to runda podsumowuj¹ca m³odych p³ywaków w roku 2011. Wœród najlepszych zawodników ca³ej Ligi znalaz³o siê 2 naszych zawodników : Jakub Cieœlik (12 lat) i Stanis³aw Woœko (11 lat).
zdjêcia...   wyniki...

 

Najlepsi w województwie
12.11.2011

12.11.2011r. w Pu³awach odby³y siê Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10 i 11 lat. W klasyfikacji dru¿ynowej UKS 51 zaj¹³ I miejsce.
(587) 978-1080   wyniki...

 

Pracowita sobota
06.11.2011

P³ywalnia MOSIR w Lublinie w dniu 05.11.2011r. goœci³a zawodników z ca³ego województwa na dwóch p³ywackich imprezach. W godzinach porannych odby³a siê V Runda Ligi Wojewódzkiej Dzieci w p³ywaniu, natomiast po po³udniu IV runda zawodów o Laur Lubelskiego Kozio³ka. Zawodnicy UKS 51 zajêli wiele punktowanych miejsc poprawiaj¹c rekordy ¿yciowe i klubowe. Wyniki i zdjêcia dostêpne s¹ tutaj: spearproof   zdjêcia...

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka - III runda
18.10.2011

W sobotê 15.10.2011 na p³ywalni MOSiR w Lublinie odby³a siê III runda zawodów o Laur Lubelskiego Kozio³ka. Zawodnicy naszego klubu zajêli wiele punktowanych miejsc. Wyniki i zdjêcia dostêpne s¹ tutaj: wyniki...    zdjêcia...

 

IV Runda Ligi Wojewódzkiej w P³ywaniu
11.10.2011

W dniu 08.10.2011 w Kraœniku odby³a siê IV Runda Ligi Wojewódzkiej w P³ywaniu. Zawodnicy UKS 51 zdobyli 5 medali, 1 z³oty Jakub Cieœlik 200 stylem klasycznym, 3 srebrne Szot Patrycja 100 styl grzbietowy, Woœko Stanis³aw 100 styl grzbietowy, Jakub Cieœlik 100 styl grzbietowy , 1 br¹zowy Stanis³aw Woœko 50 metrów styl motylkowy. Na uznanie zas³uguje sztafeta kobiet w sk³adzie Skowronek Zuzanna, Zych Natalia, Szot Patrycja, Dworak Patrycja, która zajê³a 3 miejsce, pomimo ¿e 3 zawodniczki by³y 10 letnie.
zdjêcia...   2568740065

 

UKS 51 zaprasza na zajêcia nauki p³ywania
26.08.2011

 :. nauka podstawowa (pocz¹tkuj¹cy)
 
:. doskonalenie stylowe
 
:. trening p³ywacki - sekcja sportowa
 
:. zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
 
:. du¿y wybór terminów - od poniedzia³ku do soboty
 :. wykwalifikowana kadra trenerów i instruktorów
 
:. nowoczesna p³ywalnia, najnowsze pomoce dydaktyczne
 
:. najni¿sza cena w Lublinie

 

Rajd rowerowy sekcji p³ywackiej
06.06.2011

zdjêcia...

 

10 i 11-latki na medal
01.06.2011

W sobotê 28.05.2011 r. w Kraœniku odby³ siê Dru¿ynowy Wielobój P³ywacki Dzieci 10 i 11 lat (nieoficjalne Mistrzostwa Polski), gdzie zawodnicy UKS „51” zanotowali bardzo dobry wystêp. Gratulujemy!
zdjêcia...   wyniki...

 

Laur Lubelskiego Kozio³ka - II runda
02.05.2011

W sobotê (30.04.2011) na p³ywalni MOSiR w Lublinie odby³a siê II runda zawodów o Laur Lubelskiego Kozio³ka. Zawodnicy UKS 51 zajêli wiele medalowych oraz punktowanych miejsc. Gratulujemy!
wyniki...      zdjêcia...

 

Wyniki zawodów
11.04.2011

Wyniki oraz zdjêcia i filmy z I rundy zawodów o Laur Lubelskiego Kozio³ka dostêpne s¹ w zak³adce sekcji sportowej.

 

IV Mistrzostwa SP nr 51 w p³ywaniu
20.02.2011

Wyniki oraz zdjêcia z IV Mistrzostw Szko³y Podstawowej nr 51 w P³ywaniu dostêpne s¹ tutaj:

.: wyniki dla klas I-III
.: wyniki dla klas IV-VI

.: unrecoined

 

Puchar dla Zuzi !
21.12.2010

W sobotê na p³ywalni MOSIR "Bystrzyca" odby³a siê ostatnia VI runda zawodów z cyklu "O Laur Lubelskiego Kozio³ka".  Wielu naszych zawodników zdoby³o miejsca medalowe. Wyniki oraz zdjêcia z zawodów dostêpne s¹ tutaj: wyniki...  zdjêcia...

W klasyfikacji generalnej za ca³y rok miejsca na podium zdobyli:
Zuzia Skowronek - 1 miejsce (9-latki)
Krzysztof Woœko - 2 miejsce (8-latki)
Stanis³aw Woœko - 3 miejsce (10-latki)

Wyniki klasyfikacji generalnej dostêpne s¹ tutaj:    klasyfikacja_koñcowa...

 

Grad medali

09.11.2010

Zawodnicy naszego klubu dnia 06.11.2010 r. w składzie Jakub Cieślik, Marcelina Cieślik, Patrycja Szot, Stanisław Wośko uczestniczyli w Mistrzostwach Województwa w Pływaniu zdobywając 12 medali. Wiêcej w zak³adce sekcja sportowa.

 

Start na 5

23.08.2010

Start w pierwszych powa¿nych zawodach jakimi s¹ Korespondencyjne Mistrzostwa Polski by³ dla naszych zawodników prawdziwym sprawdzianem zdobytych umiejêtnoœci p³ywackich jak równie¿ odpornoœci na stres na tak du¿ej imprezie. Reprezentanci UKS 51 mieli szansê konkurowaæ z najlepszymi zawodnikami w naszym kraju w danej konkurencji. Najlepiej zaprezentowali siê :
Jakub Cieœlik (11 lat) 5 miejsce na 100 metrów stylem klasycznym, 6 miejsce na 200 metrów stylem klasycznym i 12 miejsce na 200 metrów stylem grzbietowym; Stanis³aw Woœko (10 lat) zajmuj¹c 11 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 12 miejsce na 100 metrów stylem zmiennym i 16 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym w skali kraju. Na pochwa³ê zas³uguje Marcelina Cieœlik, która poprawiaj¹c rekordy ¿yciowe zbli¿a siê do najlepszych zawodniczek. Niestety choroba wyeliminowa³a Patrycjê Szot, która by³a nadziej¹ naszego klubu na dobre wyniki.

 

Aktualnoœci  |  Plan zajêæ  |  Fotogaleria  |  Sekcja sportowa  |  Op³aty  |  Kontakt